Porshah J

 

Foaled: 3-7-2011
Sex: Mare
Sire: *Khadraj NA
Dam: Porcelain J
 


  Porshah J
  
  *Khadraj NA  *Ponomarev  *Salon  Negativ
 Sonata
 *Palitra  Salon
 Panama
 Khatreena NA  *Padron  Patron
 Odessa
 *Kateesia  Kaborr+++
 El Cap Demitasse
  Porcelain J   MPA Giovanni  Da Vinci FM  Versace
 Full Moon Astar
 Glitzy  FS Ritz
 Camaarlett
  HJ Porcelain Bey   Bey Shah  Bay El Bey
 Star of Ofir
  Marosh Santaella  Marosh Sundance
 Sara De Washoe