2018 Foals
bar

COLTS

bar

Superstition J
(RFI Farid x Fascination J)

porcelain j


bar
Candy Man J
(RA Aloha x Blue Bayou J)

porcelain j

bar

Keola J
(RA Aloha x Khover Girl J)

porcelain j


 

 

bar

Platinum J
(Khaja J x Keepsayke)


 

 

bar

 

Czardas J
(Marwan Al Shaqab x Miss Giovanna)

porcelain j


bar

Khlarion J
(*Khadraj NA x Gai Portia)

jerland

 


bar

 

Khilauea J
(*Khadraj NA x RA Kela)

 

bar

 

Khona J
(*Khadraj NA x RA Kela)bar

Ansiedad J
(RFI Farid x Unforgettable J)

 

 
bar

FILLIES

bar

Khinuko J
(*Khadraj NA x RA Kela)

 

bar

 

Mai Tai J
(RA Aloha x Margarita J)bar

Khaleesi J
(*Khadraj NA x Jer A Fame)

 

 

seductive j


bar

2017 Foals

bar

COLTS

bar

Kiri J
(RA Aloha x Fascination J)

kiri j


 

 

bar

Quizas J
(OFW Magic Wan x Unforgettable J)

Quizas j


 

 

bar

 

Pavitra J
(QR Marc x Provocative J)

pavitra j


bar

Jake J
(Khaja J x Keepsayke)

jake j

 


bar

 

Bocelli J
(AJ Portofino x Inspiration J)

 

bar

 

Non Dimenticar J
(Marwan Al Shaqab x Unforgettable J)

non dimenticar j

 

bar

 

Khaneohe J
(*Khadraj NA x RA Kela)

mr blue sky j


bar

Khwestion J
(*Khadraj NA x Khassandra)

mr blue sky jbar

 

FILLIES

bar

Sintonia J
(OFW Magic Wan x Silken Satin J)

sintonia j

 

bar

Khranberry J
(Khadraj NA x Starina PGA)

khranberry j

 

bar

Khasha J
(Khadraj NA x Starina PGA)

 

barPromettre J

(OFW Magic Wan x Broken Promises PGA)

promettre

 

bar

Portofina J
(AJ Portofino x LH Sophia Loren)

Portofina J

bar

Habibiti J
(Nofal NK x Gai Schara)

habibiti J

bar

 

Emerald Sun J
(Sundance Kid V x NNL Emerald Bey)

emerald sun j

bar

 

Kha Anapali J
(*Khadraj NA x RA Kela)

mr blue sky j

 


bar

Khajala J
(*Khadraj NA x RA Kela)

mr blue sky j

 


bar

Khapricious J
(*Khadraj NA x Aphrodite FA)

mr blue sky j

 


bar

Khandel J
(*Khadraj NA x Aphrodite FA)

mr blue sky j


bar

Khuriosity J
(*Khadraj NA x Amurath Galatea)

mr blue sky j


 

bar

Half Arabians

bar

 

Song Sung Blue J
(Khadraj NA x Blue Moon J)

song sung blue j

bar

Mr. Blue Sky J
(Khaja J x Blue Moon J)

mr blue sky j

 


bar

Bright J
(*Khadraj NA x Infra Red J)

mr blue sky j

 


bar

 

Kharnival J
(*Khadraj NA x Crystal Blue Persuasion)

mr blue sky j

 


bar


Moon Over Miami J
(*Khadraj NA x Ultra Violet Blue)

mr blue sky j

 


barInquiries are always invited.Jerland Farm chosen as the AHT Readers Choice Breeder of the Year


jerland